هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

شما در وجود خود نیرویی دارید که قادرید هر آن چه را که خواستار آن باشید جذب نمایید.» این موضوع اصلی کتاب 9 اصل معنوی است که با هیچ یک از کتاب هایی که نویسنده قبلا نوشته است شباهتی ندارد. وی در مقدمه می گوید : انتخاب و نگارش مطالبی درباره ی مکاشفه بیشتر برای این بود که (ناخواسته) به سوی آن کشیده شدم ، نه برداشتن گامی در ادامه ی کتاب هایی که در طول و دهه گذشته به رشته ی تحریر درآورده بودم. به نظر می رسد نیرویی که من را به سوی این موضوع کشانده نمی گذاشت که مطلب را نادیده بگیرم.