0
0
معیارهای انتخاب همسر چیست؟
0
0

▪ علاقه دوطرفه بین زوجین ▪ سازگاری عاطفی ▪ تفاهم فکری ▪ شباهت جنسی ▪ تجانس مالی ▪ سازگاری جسمی

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

به بالای صفحه بردن