گروه درمانی: بهبود ذهن، فکر، روح بهبودی زندگیست.

دراین زمینه از متخصصین روانشناس و روانپزشک در پلتفرم هوشمند هوکات به طریق مشاوره روانشناسی آنلاین از سراسر جهان بهره مند شوید.

گروه درمانی دارای تنوع زیادی است. روانشناسان با آموزش های نظری متفاوت از گروه درمانی برای انواع برطرف کردن مشکلات روانی و اضطراب استفاده خواهند کرد. دو روش کلی طبقه بندی درمان گروهی وجود دارد:

1 با تنظيم محدودیت زمانی تعيين شده برای یک گروه مشخص

2 با تمرکز بر گروه و اعضای منتخب آن درمان گروهی می تواند به طور مداوم یا برای تعداد مشخصی از جلسات ارائه شود. اکثر این گروه ها بين شش تا دوازده عضو و روانشناس دارند. برخی از روانشناسان گروه درمانی هایی مداوم را برای مدت ده سال یا بيشتر اجرا کرده اند.

گروه درمانی های محدود همانطور که انتظار می رود با زمانی محدود اجرا خواهد شد. اغلب گروه درمانی های محدود زمان برای حداقل هشت تا ده جلسه اجرا می شوند و بسياری از آنها تا بيست جلسه نيز اجرا می شوند. طول مدت این امر هميشه به هدف گروه و عضویت گروه بستگی دارد. روانپزشکی که گروه را اداره می کند، تعداد جلسات لازم برای دستيابی به اهداف گروه را تعيين می کند.

تمرکز گروهی یکی دیگر از روش طبقه بندی گروه درمانی است. برخی از گروه ها به طور کلی تمرکز بر یک مقوله خاص نظير بهبود رضایت کلی از زندگی و عملکرد موثر در زندگی به ویژه در زمينه روابط بين فردی دارند. در این گروه ها ناهمگنی بين افراد گروه وجود دارد. این بدان معنی است که اعضای گروه گذشته های متفاوت و مسائل روانشناختی مختلفی را دارند که می خواهند در گروه درمانی آن را حل کنند.

روانشناسان اعضای گروه را انتخاب و بر طبق آن روشی را در پيش خواهند گرفت که گروه درمانی برای همه اعضای گروه مفيد باشد. به دليل ماهيت فرآیند درمان این گروه ها تمایل به بيشتر شدن اعضا و زمان وجود دارد.

شما مجبور نیستید به تنهایی با مشکلات خود روبرو شوید.

مشاوران مجرب ما در هوکات می توانند به شما کمک کنند.

به بالای صفحه بردن