روند کار چگونه است

با یک درمانگر متخصص و با تجریه در زمینه کودک و نوجوان به شما معرفی می شود
درباره مسائل و وضعیت فرزندتان با درمانگر صحبت کنید
هنگام تأیید درمانگر با فرزند شما در ارتباط خواهد بود
فرزند شما برای بر قراری ارتباط با هوشمند هوکات درمانگر از طریق برنامه امن و در تلفن یا کامپیوتراستفاده می کند
درمانگر از طریق متن تلفن و تماس تصویری با کودک شما ارتباط خواهد بود
مشاوره محرمانه است ، اما در صورت نیاز به حضور شما ، درمانگر به شما اطلاع می دهد
به بالای صفحه بردن