".زندگی تغییر است، رشد اختیاری است. خردمندانه انتخاب کنید"

"Life is change, growth is optional. Choose wisely."

دکتر آل یاسین