تست EQ: هوش هیجانی چگونه بر ما تأثیر می گذارد؟

دراین زمینه از متخصصین در مشاوره فردی در پلتفرم هوشمند هوکات به طریق مشاوره روانشناسی آنلاین از سراسر جهان بهره مند شوید.

توسط Nicola Kirkpatrick|به روز شده در 8 ژوئیه 2022
بررسی پزشکی توسط لورا آنجرز، NCC، LPC
هوش معمولاً چیزی است که ما به معنای آکادمیک به آن فکر می کنیم. برای بسیاری از ما، معنای هوش بستگی به عملکرد یک فرد در آزمون یا توانایی او در درک موضوعات دشوار دارد. در حقیقت، هوش انواع مختلفی دارد و همه آنها به یک پیشینه آموزشی چشمگیر نیاز ندارند. به عنوان مثال، هوش هیجانی بخش مهمی از سلامت کلی ما است. هوش هیجانی ما از طریق تست EQ یا تست هوش هیجانی اندازه گیری می شود و نتایج می تواند چیزهای زیادی به ما بگوید.

ارزیابی روانشناختی

ارزیابی های روانشناختی انجام آزمایش ها و آزمون هایی است که مشکلات روانشناختی را در افراد ارزیابی می کند. بخصوص در ارزیابی روانشناسی، روانشناسان ارزیابی می کند که آیا فرد دارای نشانه هایی از یک بيماری خاص است یا نه. ارزیابی همچنين ارزیابی روانشناختی ممکن است توصيف یا توضيح مشکلات عمومی روانی یک فرد ارائه دهد که به منظور درک رفتار فرد باشد. شناسایی مشکلات خاص روانی گام ضروری در ارائه و اجرای یک برنامه درمان است.

ارزیابی روانشناسی تعيين می کند که چه نوع درمانی به احتمال زیاد برای بيمار مفيدتر خواهد بود.ارزیابی های تشخيصی می تواند ارزیابی غير رسمی در طی مصاحبه اوليه با یک مشتری در ابتدای روان درمانی باشد. همچنين ارزیابی ها می توانند روش های رسمی شامل مصاحبه ساختار یافته با روش های ارزیابی طراحی شده برای شناسایی یا رد چند فرضيه احتمالی در مورد عملکرد روحی فرد باشند. روش دوم معمولا بخشی از یک ارزیابی روانشناختی جامع است که شامل تست های روانشناختی می شود. طول مدت ارزیابی روانشناختی جامع ممکن است بسته به مشکلات ارزیابی شده و دليل ارزیابی، چند ساعت یا حتی چند روز باشد. روانشناسان از روش های مختلف ارزیابی کلامی برای تعيين اینکه آیا شواهدی از یک مشکل روانی خاص وجود دارد استفاده می کنند. هنگامی که مشکلات روان شناختی شناسایی می شوند، می توان برنامه های درمانی آن را ارائه داد.

با این حال، روند ارزیابی می تواند در طول روان درمانی ادامه دارد. روانشناسان مشکلات، علائم بيماری و پيشرفت روان درمانی فرد دوباره را ارزیابی کنند و برنامه های درمانی ممکن را دوباره ارائه دهند.در طول یک ارزیابی جامع روانشناختی، روانشناس مانند یک کارآگاه عمل می کند. اول، روانشناسی بر اساس اطلاعاتی که در مصاحبه ای ارائه می کنيد، فرضيه های مختلفی را در مورد مشکل شما ایجاد می کند. سپس، هر یک از فرضيه ها با جمع آوری اطلاعات اضافی، از طریق پرسش های ساختاری و مرور اطلاعات موجود در مورد تاریخچه پزشکی و اجتماعی گذشته شما آزمایش می شود. این فرآیند علائم خاصی را که باید یا نباید مطابق هر فرضيه باشد، شناسایی می کند. هر فرضيه می تواند تعيين کننده چگونگی و چرایی عملکرد روانی فعلی یک فرد باشد. در نهایت روانشناس بر اساس آزمایش هر یک از فرضيه ها نتيجه گيری می کند که منجر به تشخيص بالينی و یک انتخاب یک روش درمانی می شود.

روانشناسی یک سابقه طولانی از تحقيقات علمی در مورد رفتار و شخصيت انسان دارد. مقياس های ارزیابی روانشناختی بسياری برای سنجش دقيق جنبه های مختلف عملکرد روان شناختی و ویژگی های شخصيتی طراحی شده است. روانشناسان برای مدیریت، ارزیابی و تفسير آزمون های روانشناسی آموزش دیده اند. نکته مهم این است که استفاده از آزمایش های روانشناختی، در یک محيط درمانی یا تشخيصی، باید با مجوز روانشناسان انجام شود.

ازمون های روانشناختی را می توان در موارد زیر مورد استفاده قرار گيرد:

ارزیابی توانایی ذهنی (IQ)

مفهوم IQ در ابتدا به عنوان مقياسی برای مقایسه توانمندی های ذهنی در شرایط سنی یکسان استفاده شد. که “توانایی هوشی یا ضریب هوشی” ناميده شد. برای به دست آوردن بهره هوشی یک انسان، از وی آزمون های گوناگونی برای ارزیابی قابليت های مختلف ذهنی وی گرفته می شود. هر آزمون بخشی از ویژگی های مغزی فرد را که را می آزماید و سپس از روی آن با در نظر گرفتن سن فرد، بهره هوشی حساب می شود. نمره IQ جهت مقایسه به صورت یک نمره استاندارد در می آید. اما ذکر این نکته ضروری است که اکثر مردم متوجه نمی شوند که نمره IQ بعنوان یک مقياس تطبيقی هوش است، بدون دانستن اینکه کدام آزمون برای به دست آوردن امتياز استفاده می شود، بی فایده است. معروفترین آزمونهای هوشمند، مقياسهای وکسلر، استنفورد باین، اسلونسون است. با این حال، بسياری از تست های توانایی ذهنی دیگری وجود دارد که عملکرد فکری را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد.

عملکرد حافظه

بيشتر تست های ارزیابی هوش حافظه را بعنوان بخشی از هوش ارزیابی می کنند. اما قدرت حافظه می تواند بطور مستقل از توانایی های ذهنی قابل مقایسه باشد. مقياس های متعددی برای ارزیابی حافظه وجود دارد که برای ارزیابی مشکلات حافظه و انواع مختلف حافظه طراحی شده اند.

صفات شخصيتی

روانشناسان بسياری از ویژگی های شخصيتی مختلف را که در همه افراد وجود دارد شناسایی کرده اند. ترکيبات مختلف ویژگی های شخصيتی به طيف گسترده ای از تفاوت های شخصيتی در ميان مردم منجر شده است. برخی از آزمون های شخصيتی برای توصيف تفاوتهای شخصيتی در ميان افراد «طبيعی» طراحی شده اند، در حالی که برخی دیگر از تست ها برای شناسایی الگوهای غير طبيعی شخصيت طراحی شده اند. هچنين آزمون هایی نيز وجود دارد که برای شناسایی «اختلالات شخصيتی» خاص با توجه به علائم تشخيصی طراحی شده اند.

مشکلات روانشناختی آسيب شناسی

برخی از تست های روانشناختی افراد را با مشکلات روانشناختی جدی مشخص می کند این تست ها دارای کاربردهای مختلفی از جمله مجازات های جنایی، تصميم گيری در مورد نگهداری از کودک، کنترل اسلحه و انتخاب نيروی های امنيتی استفاده شده است. این دسته از آزمونهای روانشناختی برای ارزیابی افسردگی، اضطراب، پارانویا، انحراف روانی، اسکيزوفرنی، اختلالات شخصيت و بسياری از شرایط بالينی دیگر استفاده می شود.

مسائل مربوط به استرس زندگی

روانشناسان می توانند اثرات استرس را بر افراد مختلف درموقعيت های مختلف ارزیابی کنند که می تواند برای شناسایی افرادی برای مدیریت مشکلات و بحران مناسب باشد بکار برده شود.

مشکلات نوروپسيکولوژی

روانشناسان می توانند ميزان آسيب مغزی را که در طی یک ضربه وارد شده را با اندازه گيری نقص های رفتاری و تغييرات شخصيتی که شناسایی کنند. این آزمایشات می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد ميزان آسيب های مغز ارائه دهند و همچنين جهت بتوانبخشی افراد مبتلا به آسيب های مغزی ارائه دهند.

تعارضات ارتباطی

تعارضات ارتباطی اغلب به سبب رقابت سبک های شخصيت، تفاوت در ارزش ها یا تفاوت های نگرش ها حاصل می شود. روانشناسان می توانند آزمون هایی را برای زوج ها انجام دهند که زمينه های بالقوه مشکل را در یک رابطه برجسته می کنند. این امر یک کمک ارزشمند برای زوجها در جهت حل مسائل مربوط به رابطه است.

شناسایی عوامل خطرساز برای کودک

از روانشناسان اغلب خواسته می شود که خطر سوء رفتار با کودک را در یک خانواده که سابقه سوء رفتار با کودک را داشته است پيش بينی کند. شناسایی عوامل خطر و طراحی آزمایش برای اندازه گيری این عوامل می تواند برای کاهش شيوع سوء رفتارهای مکرر با کودک و نيز اندازه گيری پيشرفت در درمان روان شناختی سورفتار با آنان استفاده شود. این امر منجر به ایمنی بيشتر برای کودکان می شود و همچنين به درمان کسانی که با کودکان سو رفتار دارد کمک ميکند.

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی توانایی کنترل و شناخت احساسات خود و درک احساسات دیگران است. هوش هیجانی چیزی نیست که ما با آن متولد شویم، بلکه فرآیندی است در حال تکامل، در حال رشد و همیشه در حال تغییر که در تمام طول زندگی ما وجود دارد. هوش هیجانی با سلامت جسمی و روانی مرتبط است و اغلب به عنوان شرط موفقیت در بسیاری از زمینه های زندگی از آن یاد می شود.

روانشناسان پیتر سالوی و جان مایر برای اولین بار هوش هیجانی را در اوایل دهه نود مطرح کردند. آنها مشخص کردند که هوش هیجانی را می توان از طریق چهار ویژگی اساسی ارزیابی کرد:

  1. توانایی مدیریت احساسات
  2. توانایی فهم احساسات
  3. توانایی استفاده از احساسات
  4. توانایی درک احساسات
    این چهار ویژگی هوش هیجانی پیچیده و تا حد زیادی به یکدیگر متکی هستند. نگاهی عمیق تر به معنای آنها توضیح می دهد که چگونه هر جزء بر ما تأثیر می گذارد:

مدیریت احساسات
ما زمانی در مدیریت احساساتمان موفق هستیم که بتوانیم در مورد احساساتمان بی طرف بمانیم. این بدان معناست که ما باید احساسات خود را بدون قضاوت به آنها بررسی کنیم. وقتی احساسات ما به خوبی مدیریت می شوند، تأثیر احساسات منفی را بر ما محدود می کند و می توانیم احساسات مثبت را به جای آنها تشویق کنیم. پذیرفتن تمام احساساتمان چه مثبت و چه منفی، و اینکه بتوانیم دقیقاً بدانیم چگونه بر زندگیمان تأثیر می‌گذارند، مهم است.
فهمیدن احساسات
درک احساسات ما مستلزم آن است که بینش زیادی در مورد خود داشته باشیم. ما باید بتوانیم دقیقاً تشخیص دهیم که هر یک از احساسات ما در شرایط مختلف چیست و ببینیم که چگونه آن احساسات در طول زمان از نوعی به نوع دیگر تغییر می کنند. وقتی احساسات ما به خوبی درک شده باشد، می توانیم از طیف وسیعی از احساساتی که قادر به انجام آنها هستیم، از جمله آنهایی که ظاهراً با یکدیگر در تضاد هستند، بهره ببریم. احساسات همزمان می توانند در بسیاری از موقعیت ها اتفاق بیفتند، به عنوان مثال، زمانی که شخصی برای اولین بار از خانه دور می شود و هم هیجان و هم ترس را احساس می کند. درک کامل احساسات ما مستلزم این است که بتوانیم احساس خود را در همه زمان ها تشخیص و مفهموم سازی کنیم.


آیا مشاوره فردی می تواند به شما در شناخت توانایی های خود کمک کند؟ با صحبت کردن با یک متخصص در هوکات قدم بزرگی در سلامت روان خود بردارید.


استفاده از احساسات
استفاده از احساسات ما به چیزی بیش از احساس کردن آنها نیاز دارد، اگرچه بسیار مهم است که احساسات ما با شرایط آنها مناسب باشد. هنگامی که از احساسات خود به طور مؤثر استفاده می کنیم، می توانیم افکار مهمی ایجاد کنیم و به ما کمک کنند تا قدم بعدی خود را کشف کنیم. برای مثال، احساس موفقیت باید ما را به سمت توسعه برنامه‌های خلاقانه‌تر و قانع‌کننده‌تر برای موفقیت آینده سوق دهد. وقتی از احساسات خود به خوبی استفاده می کنیم، رابطه پیچیده آنها را با افکار و دیدگاه های فردی خود درک می کنیم.
درک احساسات
هنگامی که ما احساسات را به درستی درک می کنیم، احساسات خود و دیگران را تشخیص می دهیم. در حالی که بیشتر مردم فقط با نگاه کردن به چهره یک نفر می‌توانند به سرعت غم و شادی را تشخیص دهند، کسی که احساسات را به خوبی درک می‌کند، به درک ارتباط غیرکلامی نیز تسلط پیدا می‌کند. همچنین باید بتوانیم تشخیص دهیم که چه زمانی احساسات یک نفر واقعی است یا چه زمانی او (یا ما) به سادگی برای دیگران وانمود میکنیم. درک خوب احساسات ما را ملزم می کند که احساسات خود را بیان کنیم و نیازهای جسمی، عاطفی و ذهنی خود را که مرتبط با آنهاست نیز برآورده کنیم.
همانطور که می بینید، هوش هیجانی شبکه ای پیچیده از آنچه می دانیم، آنچه احساس می کنیم، واکنش ما و نحوه درک دیگران است. ما می خواهیم در این چهار زمینه از هوش هیجانی به موفقیت برسیم زیرا به طرق مختلف بر ما تأثیر می گذارد.

چرا هوش هیجانی مهم است؟

داشتن هوش هیجانی بالا به نفع ماست. افراد با هوش هیجانی بالا در بسیاری از زمینه ها از جمله موارد زیر به موفقیت دست می یابند:
تصمیم گیری
افرادی که می توانند احساسات را از افکار جدا کنند، می توانند به جای احساسات لحظه ای، بر اساس بررسی دقیق تصمیم بگیرند. کاهش رفتارهای ناگهانی زمانی مفید است که تصمیم در مورد مسیر پیش رو عواقب عمده ای برای آینده داشته باشد. هوش هیجانی به ما این امکان را می‌دهد که ریسک‌های حساب شده را بپذیریم و میزان تأثیر هیجان‌هایمان بر فردا را کنترل کنیم.
همدلی با دیگران
همدلی توانایی دیدن موقعیت یک نفر از دیدگاه اوست. هوش هیجانی برای این امر کلیدی است. همدلی ما را به یکدیگر متصل می کند و به ما این امکان را می دهد که برای کسانی که نیاز دارند کمک کننده، مراقب یا حمایت کننده باشیم. جامعه با همدلی رشد می کند و پایه ای قوی برای همه روابط از جمله روابط شخصی یا عاشقانه یا آنهایی که در دنیای کاری وجود دارد، ایجاد می کند.

رهبر شدن
رهبران اغلب دارای سطح بالایی از هوش هیجانی توصیف می شوند. رهبران فراتر از داشتن مهارت‌های تصمیم‌گیری انتقادی و توانایی برآوردن نیازهای دیگران، در انگیزه، ارزیابی خود و درک واقع‌بینانه و در عین حال خوش‌بینانه از آنچه قرار است پیش بیاید، رشد می‌کنند. داشتن شخصیت اصیل و متعادل نیز باعث محبوبیت این افراد می شود. این باعث می شود دیگران به راحتی در کنار رهبری خود جمع شوند. هوش هیجانی بالا برای کسانی که می خواهند در محل کار موفق شوند، کلیدی است.
ذهن های سالم
محدود کردن تأثیر منفی احساسات و عدم وابستگی به افکارمان نیز به سلامت روان کمک می کند. درک و تفکر از طریق موقعیت های اضطراب آور، و همچنین داشتن توانایی حرکت به جلو پس از شکست، می تواند به سطوح پایین تر اضطراب و افسردگی کمک کند. بسیاری از اختلالات شخصیتی نیز با سطوح پایین هوش هیجانی مرتبط هستند و این واقعیت را ثابت می کند که رابطه بین افکار و احساسات ما واقعاً وجود دارد.


آیا مشاوره فردی می تواند به شما در شناخت توانایی های خود کمک کند؟ با صحبت کردن با یک متخصص در هوکات قدم بزرگی در سلامت روان خود بردارید.


بدن های سالم
هوش هیجانی بالا به ما امکان می دهد سطح استرس خود را مدیریت کنیم. استرس به عنوان قاتل خاموش شناخته می شود و به بسیاری از بیماری ها از جمله چاقی، بی خوابی، بیماری قلبی و غیره کمک می کند. زمانی که به احساسات و افکارمان اجازه می‌دهیم تا فراتر از کنترل ادراک شده ما گسترش یابند، سطوح بالایی از استرس را تجربه می‌کنیم. درک احساسات و استفاده موثر از آنها به مبارزه با اثرات استرس کمک می کند.

تست EQ چیست؟

هوش هیجانی ما از طریق یک آزمون اندازه گیری می شود، درست مانند تست IQ که هوش عقلانی ما را اندازه گیری می کند. پیدا کردن یک تست رایگان EQ به صورت آنلاین آسان است و نتایج می تواند در مورد میزان مدیریت و درک احساسات شما و همچنین توانایی شما در استفاده و درک آنها چیزهای زیادی به شما بگوید.
اکثر تست‌های هوش هیجانی، مانند تست eq-test 2.0، از شما می‌خواهند که خود را در سناریوهای مختلف تصور کنید و توضیح دهید که چگونه به هر موقعیتی پاسخ می‌دهید. این آزمون‌ها معمولاً قالبی چند گزینه‌ای هستند و پاسخ‌ها از شما می‌خواهند افکار و احساسات خود را در نظر بگیرید. مهم است که به این سوالات تا حد امکان صادقانه پاسخ دهید، حتی اگر از پاسخ های خود شرم داشته باشید.
اکثر تست های آنلاین نتایج فوری به شما می دهند و همچنین ممکن است منابع و توصیه هایی برای افزایش هوش هیجانی شما ارائه دهند. اگرچه این آزمون می تواند بینش زیادی ارائه دهد، اما محدودیت هایی وجود دارد.

آیا تست های EQ همیشه درست هستند؟

اگر با نمره EQ خود مخالف هستید، موارد زیر را در نظر داشته باشید:
نتایج همیشه دقیق نیستند.
تست‌های هوش هیجانی محدود هستند زیرا نمی‌توانند هر سناریو و هر پاسخی را ثبت کنند. ممکن است احساس کنید که به یک موقعیت متفاوت از آنچه سؤالات آزمون اجازه می دهد پاسخ می دهید. همچنین می توان با پاسخی داد که بازتابی از واکنش ما در زندگی واقعی نباشد. این می‌تواند نتایج ما را به سمت سطوح بالاتر یا پایین‌تر هوش هیجانی نسبت به آنچه که واقعاً هست، منحرف کند.
آزمون ها همیشه حقیقت را نشان نمی دهند.
فقط به این دلیل که آزمون می گوید ما دارای هوش هیجانی بالا (یا هوش هیجانی پایین) هستیم، به این معنی نیست که زندگی روزمره ما منعکس کننده آن است. بسیاری از افراد نمرات معقولی دارند، اما در واقع به دلیل عواملی که بسیار فراتر از قلمرو هوش هیجانی است، رهبران وحشتناکی هستند یا از سلامت روانی ضعیفی برخوردارند. در حالی که آزمون می تواند به ما ایده ای در مورد توانایی های ما بدهد، نمی تواند همه چیز را در مورد آنچه به نمایش میگذاریم به ما بگوید.


آیا مشاوره فردی می تواند به شما در شناخت توانایی های خود کمک کند؟ با صحبت کردن با یک متخصص در هوکات قدم بزرگی در سلامت روان خود بردارید.


آنها جنبه تاریک هوش هیجانی را اندازه گیری نمی کنند.
همه هوش هیجانی خوب نیست. مطالعات نشان می دهد که افرادی که سطح بالایی از هوش هیجانی از خود نشان می دهند در استفاده و کنترل افراد نیز عالی هستند. این نه تنها به این معنی است که ما می توانیم احساسات خود را برای نفع خود کنترل و تحریف کنیم، بلکه می توانیم بر دیگران نیز تأثیر بگذاریم. یکی از نمونه‌های معروف، آدولف هیتلر است، که در دستکاری احساسات خود چنان مهارت داشت که توانست یکی از مرگبارترین و ترسناک‌ترین رژیم‌های جهان را ایجاد کند.
نمرات هوش عاطفی برای همیشه دوام ندارند.
تست های هوش هیجانی به ما درباره فردا نمی گویند. نمره بسیار پایین (یا حتی نمره بسیار بالا) منعکس کننده سطح هوش هیجانی ما در آینده نیست. سطوح EQ ما می تواند در طول زندگی بسته به تأثیرات بیرونی و سلامت ما تغییر کند. خبر خوب در این مورد این است که اگر از آن راضی نباشیم، می توانیم آن را تغییر دهیم.

اگر می خواهید در مورد هوش هیجانی خود بیشتر بدانید، می توانید یک تست EQ را به صورت آنلاین به صورت رایگان پیدا کنید. به یاد داشته باشید، هوش هیجانی یک موضوع بسیار پیچیده و چند وجهی است. هوش هیجانی بالا با موفقیت شخصی و اجتماعی بیشتر مرتبط است، اما هیچ آزمونی نمی تواند همه چیز را به درستی در مورد شما ثبت کند. تست EQ می تواند موقعیت های حساس و مهم را به شما نشان دهد و اگر از نمرات خود ناراضی هستید، امکان تغییر آنها وجود دارد. اگر می خواهید در مورد هوش هیجانی خود بیشتر بدانید، همین امروز از طریق هوکات با یک متخصص تماس بگیرید.

شما مجبور نیستید به تنهایی با مشکلات روبرو شوید.

مشاوران مجرب ما در هوکات می توانند به شما کمک کنند.

به بالای صفحه بردن