هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

این کتاب به اصول، تاکتیک ها و تکنیک های فروش خلاق و پویا و روانشناسی موفقیت در فروش می پردازد. این روش از موثرترین روشهای دستیابی به فروش و موفقیت را که امروزه مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است، به خواننده نشان می دهد.