هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

نویسنده ی کتاب شگفت آور پیش رو با روایت داستان های واقعی و بهره از تجربیات خود و دانشجویانش، به توصیف مراحل گوناگون تخیل، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و آموزش شیوه های شناخت فرصت ها و چگونگی تحقق رویاها و ایده ها، در قالب چارچوبی به نام سیکل ابداع می پردازد.