هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

بهترین پدران بهترین مادران بهترین همسران بهترین دوستان بهترین استادان بهترین مدیران بهترین بازرگانان و همه بهترینان، کسانی اند که بهترین ارتباط را با دیگران برقرار می کنند.